Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die klanten sluiten met Kleerlijk. Kleerlijk is gevestigd te Groningen aan de Protonstraat 9B (9743 AL) en is ingeschreven in de KvK onder nummer 83082913.

• De algemene voorwaarden hebben betrekking op het produceren en leveren van confectie werkzaamheden (“confectie”) op basis van een offerte-overeenkomst en van toepassing op de projecten die partijen overeenkomen

• De confectie vindt plaats in de Kleerlijk-productieruimte met gebruikmaking van machines die eigendom zijn van Kleerlijk.

• De confectie wordt enkel en alleen vervaardigd met door klant om niet aangeleverde materialen, tenzij bij opdracht anders overeengekomen. Materialen zoals afgesproken in bijlage 1 (inclusief merk- en waslabels) dienen uiterlijk 14 dagen voor start productie aangeleverd te zijn op locatie Kleerlijk Groningen door klant. Indien bovengenoemde materialen niet uiterlijk 14 dagen voor de geplande productiedatum aanwezig zijn dan verschuift deze automatisch naar de eerstvolgende beschikbare productiedatum, zonder dat sprake is van enige aansprakelijkheid bij Kleerlijk.

•In afwijking van artikel 1.4 kunnen partijen overeenkomen dat Kleerlijk de opdracht van de klant krijgt om de voor de opdracht benodigde stoffen in te kopen. Kleerlijk is in dat geval niet verantwoordelijk voor fouten in stoffen, zoals kwaliteit en kleurverschillen.

• Kleerlijk zal goed huisvader zijn over alle door klant aangeleverde materialen (incl. de voor de opdracht gemaakte patronen, die eigendom blijven van de klant), maar daarbij is Kleerlijk niet verantwoordelijk voor voorraadbeheer, noch voor de kwaliteit van de aangeleverde materialen of voor beschadiging dan wel tenietgaan als gevolg van overmacht. Kleerlijk checkt de geleverde materialen op aantallen/meters en geeft door wat ontvangen is. Indien gewenst worden door klant aangeleverde stoffen door Kleerlijk op stof- en weeffouten gecheckt. Het aantal uur dat hier aan besteed is wordt doorberekend in de factuur (tarief: €35,- ex btw per uur)

• Kleerlijk is niet verantwoordelijk voor kleurverschil in stoffen indien er nieuwe stoffen moeten worden aangeleverd, en is ook niet verantwoordelijk voor kleurverschil in stoffen door de door klant aangeleverde stoffen.

• Kleerlijk gebruikt voor de vervaardiging van confectie geen andere materialen dan die zijn geleverd, tenzij vooraf schriftelijk toestemming is verleend door klant.

• Tenzij anders overeengekomen levert de klant gesneden kant-en-klare panden en kragen aan en alle noodzakelijke fournituren. Kleerlijk is hierin niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het snijwerk en/of de materialen en fournituren, noch voor maatvoering of model van het eindproduct.

• Kleerlijk signaleert tekorten/gebreken in materialen en meldt dit zo spoedig mogelijk aan de klant, waarbij Kleerlijk niet gehouden kan worden aan levertijden indien vertragingen optreden als gevolg van tekorten aan materialen.

• Kleerlijk behoudt te allen tijde het recht om een opdracht te weigeren.

• Algemene voorwaarden van de klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 2 - Prijs en Levering

• Kleerlijk en klant komen vooraf per productgroep een basisprijs overeen. Deze worden na overeenstemming vastgelegd in een Bijlage. Kleerlijk behoudt het recht om deze prijzen voor toekomstige opdrachten eenzijdig te wijzigen, maar slechts na voorafgaande mededeling.

• Prijzen zijn exclusief materialen, exclusief btw, af fabriek en exclusief aanvullende werkzaamheden (waaronder bijv. extra ingezet kraagstuk en dubbele naairand bij armen en panden, maken van de patronen), anders dan hetgeen is overeengekomen tussen partijen.

• Levertijden worden in onderling overleg per opdracht vastgesteld en vastgelegd. Kleerlijk spant zich ervoor in deze levertermijnen te halen. Alle overeengekomen termijnen zijn streeftermijnen en geen fatale termijnen. Er is derhalve sprake van een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

• Indien en voor zover klant andere typen confectie wil laten vervaardigen, zullen de voorwaarden daarvoor in onderling overleg worden vastgesteld.

• Verzendkosten (porto, dozen, pallets) zijn voor rekening klant. Verzending ‘af magazijn’ via DHL of Postnl met Track & Trace. Kleerlijk is niet verantwoordelijk voor schade of verlies bij transport, ook al verzendt Kleerlijk de producten in opdracht en voor rekening van klant.

Artikel 3 - Kwaliteit en omschrijving

• Elk product wordt, nadat productie klaar is en vóór uitlevering, door de afdeling Quality Control op eventuele fouten, losse draden of fournituren, en vlekken gecheckt. Indien klant meent dat de confectie gebrekkig is, moet hij/zij dat binnen 48 uur na ontvangst van de geleverde producten via email aan Kleerlijk melden. Confectie is enkel gebrekkig indien deze niet aan de vooraf schriftelijk overeengekomen specificaties voldoet. Kleerlijk zal na terug ontvangen van de producten gebreken herstellen binnen een redelijke termijn, maar enkel indien Kleerlijk verantwoordelijk is voor het gebrek. In overleg draagt Kleerlijk de productie en materiaalkosten voor herstel of hernieuwd leveren.

• Kleerlijk vervaardigt volgens de schriftelijke specificaties die vooraf zijn overeengekomen. Klant is verantwoordelijk voor het tijdig en schriftelijk aanvragen van wijzigen in de specificaties volgens de laatste revisiestand. Kleerlijk brengt de klant ervan op de hoogte als deze wijzigingsvoorstellen leiden tot prijsaanpassing en/of aanpassing in de voorwaarden (zoals levertijd).

• Na de goedkeuring van de sample zijn er geen aanpassingen aan de goedgekeurde sample meer mogelijk en wordt deze als basis gebruikt voor de productie. Goedkeuring gebeurt schriftelijk en dient door alle partijen ondertekend te worden. Eerder wordt niet begonnen met productie.

• Tijdens de productie zijn er geen aanpassingen meer mogelijk, en wordt er verwezen naar de sample.

• De sample is leidend, en wordt als maatstaf gebruikt voor de kwaliteitseisen voor de productie.

• Geringe afwijkingen in kleur, voor zover redelijkerwijs niet vermijdbaar, geven de klant geen recht te reclameren.

Artikel 4 - Facturatie en betalingen

• Kleerlijk factureert bij levering alles dat op dat moment geleverd is.

• De betalingen vinden als volgt plaats:

Productie minder dan €5000,- ex btw:

1e aanbetaling: voor aanvang productie: 30% voor het bestellen van de stoffen.
2e en laatste aanbetaling: 70% voordat de bestelling wordt afgehaald of verzonden wordt. Staat dit bedrag niet op de afgesproken datum op de rekening van Kleerlijk, wordt de productie niet uitgeleverd.

Productie meer dan €5000,- ex btw:

1e aanbetaling: 30% voor het initiëren van een productie óf het bestellen van de stoffen.
2e aanbetaling: 30% bij de start van de productie. Dit bedrag moet 7 dagen voor de start van de productie op de rekening van Kleerlijk staan. Is dit niet het geval, dan wijzigt hiermee automatisch de deadline in overleg met de klant.
3e en laatste aanbetaling: 40% voordat de bestelling wordt afgehaald of verzonden wordt. Staat dit bedrag niet op de afgesproken datum op de rekening van Kleerlijk, wordt de productie niet uitgeleverd.

• De betalingen vinden plaats in Euro’s inclusief btw op bankrekening genoemd op de factuur.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Kleerlijk uit welke hoofde dan ook geldt enkel bij aan een Kleerlijk toerekenbare tekortkoming en is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de toegevoegde waarde aan de confectie van de desbetreffende opdracht (gelijk aan de factuurwaarde van Kleerlijk), dan wel tot het bedrag dat wordt gedekt door de verzekering van Kleerlijk (welke van de twee lager is). Kleerlijk is enkel aansprakelijk voor directe schade, waaronder exclusief begrepen de kosten die klant moet maken om de prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, en Kleerlijk is nooit aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade, gemiste winst, gemiste verkopen etc.).

Kleerlijk is voor een tekortkoming in de nakoming enkel aansprakelijk indien klant Kleerlijk onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor nakoming, en Kleerlijk ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

Artikel 6 - Toepasselijk recht en geschillen

Zowel klant als ook Kleerlijk zullen te allen tijde proberen eventuele geschillen in onderling overleg op te lossen. 

Mocht er geen consensus worden bereikt dan wordt het geschil exclusief voorgelegd aan de rechtbank van Noord-Nederland.

Artikel 7 - Overmacht

Kleerlijk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een ziekte of onbeschikbaarheid van een of meer van de kleermakers. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om deze overeenkomst schriftelijk te ontbinden. 

Hetgeen reeds ingevolge deze overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar schadevergoeding verschuldigd zullen zijn.

Artikel 8 - Duur en aanpassing

Ontbinding van de overeenkomst door klant is enkel mogelijk indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming ten aanzien waarvan Kleerlijk in verzuim verkeert. Kleerlijk is bij een beëindiging tot geen enkele betaling of schadevergoeding gehouden.


Indien de klant op het moment van ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van deze overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting in stand blijven.

Artikel 9 - Intellectueel eigendom

Kleerlijk behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how” , zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht al dan niet op aanvraag van Klant.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Het is Kleerlijk toegestaan om de in opdracht van klant gemaakte modellen en producten ter promotionele doeleinden te publiceren op de website van Kleerlijk en op sociale media kanalen.

Artikel 10 - Gelden recht

Nederlands recht is van toepassing.

 

Groningen Juli 2022

Disclaimer

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kleerlijk.com. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij Kleerlijk.com.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Kleerlijk.com te mogen claimen of te veronderstellen.
Kleerlijk.com. streeft naar een zo actueel mogelijke website.

Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Kleerlijk.com. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarna wij via hyperlinks verwijzen.

Groningen Augustus 2022